ewelina chudy dietetyk psychodietetyk szczecin dieta online konsultacje

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWYCH

Dietetyk Ewelina Chudy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Usługodawcą jest Dietetyk Ewelina Chudy, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej b. (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7651633394, REGON: 381189730.

b. Klientem jest osoba pełnoletnia, korzystająca z serwisu ewelinachudy.pl, która za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ewelinachudy.pl akceptuje regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Dietetyk Ewelina Chudy.

c. Regulamin dotyczy internetowych płatnych usług oferowanych przez dietetyka takich jak:
– konsultacje i doradztwo żywieniowe dla osób zdrowych i ze schorzeniami dietozależnymi;
– zakup Planów Żywieniowych dla osób zdrowych i ze schorzeniami dietozależnymi.

d. Warunkiem korzystania z internetowych usług oferowanych przez Dietetyk Ewelina Chudy jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

e. Zamówienie konsultacji dietetycznej lub Planu Żywieniowego wiąże się z akceptacją całości regulaminu i zobowiązuje do dokonania zapłaty na konto bankowe usługodawcy w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Nr rachunku bankowego: 52 1240 6667 1111 0010 6065 0558 (PKO BANK POLSKI)
Nazwa: Dietetyk Ewelina Chudy
Adres: ul. Romantyczna 62/4 70-789 Szczecin
Tytuł: imię i nazwisko osoby kupującej usługę oraz nazwa wybranego pakietu usług internetowych np. „Jan Nowak, Plan Żywieniowy 14-dniowy”
Kwota: kwota za wybrany pakiet usług internetowych dietetyka

f. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

g. Dostawa Planu Żywienia jest dokonywana przez Usługodawcę na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

h. W przypadku wysłania Planu Żywieniowego pocztą tradycyjną, Klient ponosi dodatkowe koszty związane z przesyłką i powinien je uregulować przy zakupie Planu Żywieniowego.

§ 2 OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

a. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usługi: konsultacji dietetycznej lub ułożenia Planu Żywieniowego do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie (zaksięgowania wpłaty na koncie).

b. W szczególnych przypadkach, gdy Plan Żywieniowy będzie wymagał więcej czasu do przygotowania przez Usługodawcę, Klient zostanie poinformowany o ustalonym terminie otrzymania Planu Żywienia.

c. Dietetyk Ewelina Chudy zobowiązuje się do ułożenia Planu Żywieniowego w oparciu o dane otrzymane w formularzu wywiadu żywieniowego zgodnie z aktualną wiedzą, aby nie zagrażać życiu i zdrowiu Klienta.

d. Usługodawca zastrzega sobie możliwość (po wcześniejszym poinformowaniu Klienta) wprowadzenia zmian w Planie Żywieniowym, które są konieczne do ułożenia odpowiedniej diety i uzyskania pożądanych efektów przez Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wprowadzenia lub wyeliminowania z jadłospisu konkretnych produktów spożywczych lub dostosowania godzin posiłków innych niż podał w formularzu Klient.

e. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania Planu Żywieniowego, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.

f. Usługodawca zobowiązuje się do kontaktu w czasie stosowania Planu Żywieniowego z Klientem za pomocą poczty e-mail lub telefonu 736 731 173 (w godzinach 10:00-20:00 w dni robocze), jeśli wystąpi taka potrzeba.

g. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.

h. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi po dokonaniu płatności po podaniu przyczyny.Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu należności na wskazane przez klienta konto.

§ 3 OBOWIĄZKI KLIENTA

a. Zamawiający wypełnia rzetelnie formularz wywiadu żywieniowego, aby dostarczyć danych potrzebnych do ułożenia Planu Żywieniowego.

b. W szczególnych przypadkach Usługodawca może przesłać dodatkowe pytania do Klienta, a ten powinien odpowiedzieć na nie jak najszybciej.

c. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności (zaksięgowanie na koncie Usługodawcy) według aktualnego cennika usług internetowych zamieszczonego na stronie www.ewelinachudy.pl

d. W przypadku zmiany Planu Żywieniowego w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty na konto bankowe Usługodawcy w terminie określonym przez usługodawcę.

e. W przypadku zmiany Planu Żywieniowego w trakcie trwania zamówienia na pakiet o niższej wartości, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

f. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług przez Klienta świadczonych przez Usługodawcę:
– urządzenie z dostępem do sieci Internet
– dostęp do poczty elektronicznej;
– Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych;
– dostęp do programu komputerowego umożliwiającego odczyt plików o rozszerzeniu *pdf.

Dietetyk Ewelina Chudy ul. Romantyczna 62/4 70-789 Szczecin tel. 736 731 73

§4 PRAWA AUTORSKIE

a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Plan Żywieniowy ułożony przez Dietetyk Ewelinę Chudy ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:Dz.U.2006 r. Nr 90 poz. 631).

b. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Planu Żywieniowego ułożonego przez Dietetyk Ewelinę Chudy. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Indywidualnego Planu Żywieniowego we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Planu Żywieniowego jak i jego części:
– udostępniania i prezentowanie Planu Żywieniowego ułożonego przez Dietetyk Ewelinę Chudy osobom trzecim, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez Dietetyk Ewelinę Chudy,
– publikowanie niezależnie od formy publikacji, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez Dietetyk Ewelinę Chudy,
– kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez Dietetyk Ewelinę Chudy,

c. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Planu Żywieniowego wydanej przez Dietetyk Ewelinę Chudy nie została ujawniona osobom niepowołanym.

d. Dietetyk Ewelina Chudy może wystąpić na drogę sądową z Użytkownikiem w przypadku rozpowszechniania (bez zgody) Planu Żywieniowego wydanego przez Dietetyk Ewelinę Chudy.

§5 OCHRONA PRYWATNOŚCI

a. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.

b. Dane osobowe Klientów zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

c. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Planu żywieniowego przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

d. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§6 PŁATNOŚCI

a. Cennik usług internetowych Dietetyk Eweliny Chudy jest ważny od 02.01.2020 r. do odwołania lub udostępnienia nowego cennika.

b. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

c. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.

d. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 5 dni roboczych od wypełnienia formularza żywienia i nie nastąpi kontakt z jego strony, wypełniony kwestionariusz ulega przedawnieniu.

e. Klient może dokonać płatności za daną usługę osobiście w gabinecie Dietetyk Eweliny Chudy (ul. Kosynierów 14u, 70-786 Szczecin) lub przelewem na wskazany numer konta lub automatycznie poprzez płatności elektroniczne.

§ 7 REKLAMACJA I ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

a. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi internetowej z przyczyn, leżących po stronie Usługodawcy w ciągu 24h od otrzymania Planu Żywieniowego.

b. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 24h od dnia wykonania i otrzymania przez klienta Planu Żywieniowego.

c. Usługodawca ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

d. Reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania usługi powinny być składane w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej ewelina_chudy@wp.pl lub za pośrednictwem Poczty polskiej na adres Dietetyk Ewelina Chudy ul. Romantyczna 62/4 70-789 Szczecin. Przyjęcie reklamacji wymaga jej dokładnego opisu.

e. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

b. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

c. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

d. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 r.